Islamitische Seksuele Opvoeding

[section class=”nav-iso” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

[/section]

[section background_color=”#ffffff” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Algemene doelen

[list type=”icon” style=”simple” icon=”flag”]

 • Het waken over de identiteit van de moslim met betrekking tot zijn seksuele opvoeding, waarbij hij ook leert hoe hij moet omgaan met de gedachten van andersdenkenden.
 • Op een opvoedkundige wijze het kind leren op welke wijze hij zichzelf dient te beschermen tegen nadelige invloeden op het gebied van seksualiteit.
 • De bewustwording van het kind van de gevaren die in zijn omgeving aanwezig zijn en het vergroten van zijn weerbaarheid tegen deze gevaren.
 • De verdere kennismaking van het kind met zijn gevoel, gedachten en lichaam, zodat hij een positieve invloed heeft op het besturen van deze drie aspecten, opdat hij aan de hand daarvan de juiste keuzes maakt in zijn leven.
 • De ouders competent maken in het thuis bespreekbaar kunnen maken van deze onderwerpen en het op een positieve manier opvoeden van hun kinderen hierin.
 • De leerkrachten competent maken in het op school bespreekbaar kunnen maken en behandelen van deze onderwerpen op een opvoedkundige wijze.

[/list]

[/section]

[section background_color=”#f7f7f7″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Onderwerpen

In deze lesmethode worden zeer diverse onderwerpen behandeld, die vanuit de Islaam van belang zijn voor de seksuele opvoeding van kinderen. Tevens wordt hiermee voldaan aan alle kerndoelen, die betrekking hebben op seksuele opvoeding.

[tabs position=”top-left” style=”button” type=”click”]

[tab_title]

Les 1

[/tab_title]

[tab_content]

Waarom heeft Allaah ons geschapen?

Het bewust worden van het feit dat Allaah subhaanahu wa ta3aalaa ons slechts heeft geschapen om Hem alleen te aanbidden en daarmee enkel Zijn tevredenheid en beloning na te streven.

[/tab_content]

[tab_title]

Les 2

[/tab_title]

[tab_content]

De fitrah van de mens & onze beproevingen

Kennis nemen van het feit dat Allaah subhaanahu wa ta3aalaa de mens heeft geschapen met een Fitrah en de bijbehorende eigenschappen. En datt Allaah subhaanahu wa ta3aalaa ons beproeft met bepaalde zaken en hoe wij daarmee horen om te gaan.

[/tab_content]

[tab_title]

Les 3

[/tab_title]

[tab_content]

De voorwaarden van de hidjaab

De kinderen worden bewust van het feit dat het dragen van de islamitische correcte hidjaab een verplichte aanbidding is waarmee je de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa en vele beloningen kan verdienen. Bovendien leren ze de correcte wijze waarop het gedragen dient te worden.

[/tab_content]

[tab_title]

Les 4

[/tab_title]

[tab_content]

Voorbereiding op puberteit

Weten welke veranderingen zij zullen meemaken en hoe zij zich kunnen voorbereiden op deze veranderingen. Vanuit de drie invalshoeken (gevoelens, verstand en uiterlijk) worden de kinderen op een Islamitische wijze voorbereid op de puberteit.

[/tab_content]

[tab_title]

Les 5

[/tab_title]

[tab_content]

Puberteit

Kinderen leren over de puberteit en haar uitdagingen. Ze worden bewust van de veranderingen in het verstand, hart en ledematen en ze leren hoe ze hier op een correcte islamitische manier mee om kunnen gaan en welke verplichtingen en verantwoordelijkheden hierbij komen kijken. Wederom wordt het onderwerp behandeld vanuit de drie invalshoeken.

[/tab_content]

[tab_title]

Les 6

[/tab_title]

[tab_content]

Liefde

De kinderen leren wat het verschil is tussen liefde die ziende maakt en liefde die blind maakt.

[/tab_content]

[tab_title]

Les 7

[/tab_title]

[tab_content]

Maatschappij & seksualiteit

In deze les wordt ingegaan op de maatschappij. De kinderen leren over sociale druk en op welke wijzen ze op het gebied van seksualiteit gemanipuleerd kunnen worden. Tevens leren de kinderen zich hiertegen te beschermen door onder andere te leren hoe ze om dienen te gaan met mode, tv, reclame, en (social) media.

[/tab_content]

[tab_title]

Les 8

[/tab_title]

[tab_content]

Homoseksualiteit & de Islaam

Kinderen leren hoe er in de Nederlandse maatschappij met homoseksualiteit wordt omgegaan, hoe de moslim hiermee dient om te gaan in Nederland en hoe men met deze evt. gevoelens moet omgaan.

[/tab_content]

[tab_title]

Les 9

[/tab_title]

[tab_content]

Bescherming tegen ongewenste intimiteiten

De kinderen leren wat ongewenste intimiteiten inhouden, hoe hiermee wordt omgegaan en hoe dit kan worden voorkomen.

[/tab_content]

[/tabs]

[/section]

[section class=”doelgroepen-bg” background_color=”#3d98d4″ background_image=”https://opvoedconsult.com/wp-content/uploads/2015/02/HALLWAY-jpg.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Doelgroepen

[one_third valign=”top” animation=”none”]

[box icon=”group” style=”solid”]

Bovenbouwleerlingen

Naast het feit dat de leerlingen bepaalde kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelen, die nodig zijn voor hun seksuele opvoeding, leren ze ook hoe ze zichzelf en elkaar kunnen stimuleren en positief kunnen beïnvloeden.

[/box]

[/one_third]

[one_third valign=”top” animation=”none”]

[box icon=”group” style=”solid”]

Ouders

De ouders leren hoe ze m.b.t. dit onderwerp met hun kinderen dienen om te gaan en hoe ze dit thuis bespreekbaar kunnen maken. Speciaal voor de ouders worden twee workshops (tweemaal 2uur) aangeboden op basis van de lessen die hun kinderen krijgen. Op deze manier zijn ze niet slechts op de hoogte, maar worden ze zelfs volledig betrokken in het opvoedingsproces van hun kinderen. Dit resulteert in een doeltreffende opvoeding, doordat de opvoedingswijze van de ouders thuis aansluit op het opvoedingsproces op school.

[/box]

[/one_third]

[one_third_last valign=”top” animation=”none”]

[box icon=”group” style=”solid”]

Leerkrachten

Alvorens de lesmethode wordt behandeld, krijgen de leerkrachten een cursus, die bestaat uit twee avonden (tweemaal 4uur), waardoor ze leren hoe ze deze lesmethode op effectieve wijze kunnen doceren. Tijdens de eerste cursusavond worden praktische stappen van opvoeding behandeld, waar onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • hoe structureer je bij jezelf de juiste weegschaal, liefde omwille van Allaah;
 • de beïnvloeding van de zintuigen op het hart;

Bij de tweede cursusavond wordt ingegaan op de inhoud van het project en de lesmethode, waarbij aandacht wordt besteed aan hetgeen waar de docent op dient te letten tijdens het behandelen van de lesmethode.

[/box]

[/one_third_last]

[/section]

[section background_color=”#333333″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none” padding_bottom=”50″ padding_top=”50″]

Bijzonderheden

[list type=”icon” style=”simple” icon=”bullhorn” icon_color=”#ffffff”]

 • Het unieke van deze lesmethode is dat niet alleen kinderen, maar ook leraren en ouders hierbij betrokken worden en zelfs de leerkrachten en ouders middels workshops en een cursus worden klaargestoomd.
 • Bij het lespakket wordt een opvoedkundige methode gehanteerd naar alle doelgroepen. Ze leren hoe ze bepaalde problemen en risico’s kunnen voorkomen en genezen. Bovendien wordt niet slechts informatie overgedragen, maar leren alle betrokkenen hoe zij deze informatie kunnen verwerken middels hun hart, verstand en ledematen.
 • De leraar krijgt richtlijnen en handvatten om individuele gesprekken te kunnen aangaan met de leerlingen, waarbij het niet verstandig is om het in de groep te behandelen, zodat de rest van de groep daardoor niet negatief beïnvloed wordt. Dit is nodig wanneer de leraar symptomen bij een leerling opmerkt, die duiden op risicovolle gedachten, gevoelens of daden. In individuele gesprekken kan de leerkracht dan dieper in bepaalde details treden en individuele problemen bespreekbaar maken, waarbij naar een oplossing wordt gewerkt.

[/list]

[/section]

[section background_color=”#3d98d4″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Onderzoek

Stichting Tarbiyah Consultancy staat voor de beste verwezenlijking van de islamitische opvoeding aan de hand van continue innovatie en verbetering van haar diensten en producten. Dit wordt gedaan aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, nieuwe inzichten en adviezen. Daarom gaat de lesmethode Islamitische Seksuele Opvoeding gepaard met een onderzoek naar de leeropbrengsten ervan, waarbij zowel de leerlingen als de ouders en leerkrachten worden betrokken aan de hand van o.a. vragenlijsten.

[space value=”20″]

[/space]

[list type=”icon” style=”none” icon=”hand-right”]

Doelen van het onderzoek

 • De school krijgt inzicht in de effectiviteit van de lesmethode en de leeropbrengsten van haar leerlingen.
 • Continue innovatie en verbetering van de opvoedingsdiensten en –producten, zodat de moslimkinderen het allerbeste krijgen.

[/list]

[list type=”icon” style=”none” icon=”hand-right”]

Wat houdt het onderzoek in

 • Voor elke deelnemende klas wordt integraal in kaart gebracht wat de door de leerlingen behaalde leeropbrengsten zijn.
 • Na afloop van het project Islamitische Seksuele Opvoeding wordt een onderwijskundig rapport overhandigd aan de directeuren van de drie deelnemende scholen. Uit dit rapport kan worden opgemaakt hoe de leerlingen qua kennis, vaardigheden en attituden zijn ontwikkeld naar aanleiding van het project en de daarbij behorende lesmethode.
 • Voor het adequaat kunnen opstellen van dit rapport is een korte onderwijskundige evaluatie voorafgaand aan het project en aan het einde ervan inbegrepen; de zogenaamde nulmeting en nameting. Die vinden plaats aan de hand van vragenlijsten, die zowel door leerlingen als door ouders en leerkrachten worden ingevuld. Daarnaast vinden er ook lesobservaties plaats.
 • Een afstuderende masterstudent Onderwijskundig Ontwerp & Advisering aan de Universiteit van Utrecht, is namens Tarbiya Consultancy verantwoordelijk voor de begeleiding en de onderwijskundige evaluatie van het project.

[/list]

[/section]

[section background_color=”#e8481b” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

[list type=”icon” style=”none” icon=”hand-right” icon_color=”#ffffff”]

Voordelen van deelname

 • Volledige lespakket dit jaar eenmalig geheel gratis voor de drie deelnemende scholen. In het lespakket is inbegrepen:
  • de lesmethode voor de leerlingen incl. handleiding voor leraren en ouders.
  • een tweedelige cursus voor leerkrachten
  • twee workshops voor ouders
 • Deelnemende scholen kunnen meedenken over gewenste verbeteringen van het lespakket en de daarbij behorende onderwerpen en de wijzen waarop deze worden besproken. Hiermee hebben ze invloed op de verdere ontwikkeling van de lesmethode, waarmee het nog beter kan aansluiten op hun wensen en hun schoolsituatie.
 • Voor elke deelnemende klas wordt integraal in kaart gebracht wat de behaalde leeropbrengsten zijn. Dit wordt gedaan door na afloop van het project Islamitische Seksuele Opvoeding een onderwijskundig rapport te overhandigen aan de directeuren van de deelnemende scholen.

[/list]

Meld jouw school aan

Stichting Tarbiyah Consultancy organiseert het project Islamitische Seksuele Opvoeding speciaal voor de bovenbouwklassen van islamitische basisscholen in de Week van de Lentekriebels (16 t/m 20 maart 2015). De lesmethode die tijdens de projectweek wordt gehanteerd is uniek binnen het islamitische basisonderwijs, omdat het de eerste islamitische lesmethode is op het gebied van seksuele voorlichting. Het onderscheidt zich van andere methodes doordat het gebaseerd is op de islamitische opvoedingswijze, zoals de Profeet vrede en zegeningen zij met hem dat heeft overgedragen aan de moslimgemeenschap en tevens sluit het aan op de context waarin de moslimkinderen in de Nederlandse samenleving opgroeien. Het belooft een leerzame projectweek te worden in-shaa’-Allaah.

[button size=”big” link=”https://opvoedconsult.com/islamitische-seksuele-opvoeding/aanmelden/” style=”solid”]Ja graag, ik wil mijn school nu aanmelden[/button]

[/section]